skip to Main Content
 1. Die BCVO is ‘n geregistreerde Maatskappy sonder winsoogmerk wat beheer word deur ‘n Direksie van 11 lede wat na die belange van lede omsien. Die Direkteure word verkies tydens ‘n algemene jaarvergadering wat verteenwoordig word deur lidskole.
 2. Die Uitvoerende Hoof, Adjunk Uitvoerende Hoof en Hoof Onderrigaangeleenthede vorm die uitvoerende bestuur van die BCVO kantoor in Pretoria.
 3.  Die BCVO is georganiseer in  vier rade naamlik: Onderrigraad, Sportraad, Kultuurraad en Bemarkingsraad. Onder die onderrigraad dien vakadviseurs.
 4.  Skole het ‘n diensooreenkoms met die BCVO en ontvang voordeel deur die dienste wat die BCVO bied. Hoe meer skole deel word van die BCVO hoe groter word die hulpbronne op alle terreine van die onderwys. Tans het 37 skole diensooreenkomste met die BCVO. Die BCVO streef daarna om met Christelik- Afrikaanse skole diensooreenkomste te sluit of om te help met die stigting van nuwe skole.
 1. Personeel in diens van CVO skole is vir die BCVO kosbaar en ons bedien hulle graag met professionele advies op die terreine van kurrikulum, loopbaanontwikkeling, regsdienste en soos ondersteuning benodig word.
 2. Gereelde opleidingsgeleenthede word deur inligtingstukke bekend gemaak. Personeel kan ook opleiding versoeke rig aan die die hoof onderrigaangeleenthede by epos hoa@bcvo.co.za
 3. Personeel by CVO skole is almal gekwalifiseerd of op ‘n gevorderde stadium van opleiding en geregistreer by die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders (SARO).
 4. Personeel wat ondersteuning benodig kan kontak maak met die BCVO kantoor by bcvo@bcvo.co.za
 5. CVO skole word aangemoedig om alle vakatures op ons webtuiste te adverteer deur ‘n advertensies te stuur na epos admin1@bcvo.co.za
 6. Belangstellende personeel kan hulle CV’s stuur na adjunkhoof@bcvo.co.za wat skole in kennis sal stel waar moontlike vakatures kan ontstaan.
 7. Personeel word aangemoedig om nuusgebeure te stuur na adjunkhoof@bcvo.co.za wat nuuswaardighede sal plaas op die BCVO se webtuiste en facebook blad.
 1. BCVO is in vennootskap met CVO skole en bedien skole met professionele advies oor sake soos Departementele- en Umalusi registrasie vereistes.
 2. BCVO voorsien volledige inligting rakende alle fasette waaraan skole moet voldoen om hoë standaarde te verseker op die terreine van bemarking, skoolbeleide, administrasie, kurrikulêre dienste, sport en kultuur.
 3. BCVO organiseer personeelberade en opleidingsgeleenthede vir hoofde, nuutaangestelde personeel en vakgerigte opleiding.
 4. BCVO kan genader word vir hulp met ernstiger dissiplinêre sake soos verhore, dissiplinêre gesprekke en die oplossing van konflikte.
 5. BCVO lewer ‘n regsdiens en lidskole of buiteskole kan ons nader vir hulp by epos adjunkhoof@bcvo.co.za
 6. BCVO lewer ‘n volledige kurrikulumdiens wat insluit affiliasie by IEB die onafhanklike eksamenraad waardeur leerlinge hulle Nasionale Senior Sertifikaat verwerf.
 1. Ouers met hulle verbondskinders is vir ons ‘n hoë prioriteit en alle klagtes of voorstelle word ernstig opgeneem.
 2. Klagtes, kommentaar of voorstelle word eerstens met die verantwoordelike persoon opgeneem, daarna met skoolbestuur, die skool se opvoedingsraad en of met die BCVO kantoor by hub@bcvo.co.za
 3. Ouers word by skole verteenwoordig deur Opvoedingsrade en kan die Voorsitter gekontak word wat almal se belange op die hart dra.
 4. Ouers en leerlinge word aangemoedig om betrokke te wees by die skool deur deelname aan sport en kultuur, fondsinsamelingsprojekte en as borge vir ander hulpbehoewende leerlinge.
 5. BCVO skep geleenthede vir senior leerlinge om deel te neem aan uitruilskemas en hoofleierskampe as verrykende aktiwiteite.
 1. BCVO skole bied ‘n volledige kurrikulum diens vanaf kleuters tot graad 12. Groter skole is gekombineerde skole vanaf gr 0 tot gr 12.
 2. BCVO skole skryf tans die Nasionale Seniorsertifikaat-eksamen van die Onafhanklike Eksamenraad. Die IEB is ‘n onafhanklike assesseringsliggaam wat afsonderlik van die Staat en die provinsiale eksamenrade funksioneer binne die beperkings van nasionale wetgewing en voorskrifte van die nasionale kwaliteitsversekeringliggaam, Umalusi. Die CVO skole tree op in ooreenstemming met Umalusi-voorskrifte en die bepalings van Hoër Onderwys en gebruik professionele onderwysers wat in die praktyk staan.
 3. Vanaf Gr 0 tot gr 12 word ‘n kurrikulum gevolg wat voldoen aan alle vereistes soos bepaal deur die Departement van Onderwys en Umalusi. Die unieke verskil in CVO skole is die feit dat wat u kind leer Christelik gefundeer word. Hiermee word gepoog om te voldoen aan die belofte wat verbondsouers afgelê het om hulle kinders groot te maak, te onderrig en te laat onderrig volgens die Woord van God soos vervat in die Bybel.
 4. Sien vakkeuses by die skool waarby u wil inskryf. U kan ook die BCVO kantoor kontak vir advies by: hoa@bcvo.co.za
 5. BCVO beskik oor bekwame vakadviseurs in elke vak om te verseker dat hoë standaarde gehandhaaf word. CVO skole bied ook Bybelonderrig en Christelike Lewensoriëntering om vir ons kinders ‘n goeie Christelike fondasie te gee waarop hulle, hulle geloof en waardes vir die lewe kan bou. Dit wat vir verbondouers belangrik is, word in die skool voortgesit, ondersteun en bevestig.
 1. BCVO kan huidige en voornemende skoolstigters van advies bedien om te verseker dat aan al die registrasievereistes voldoen word. Alle privaatskole moet by die Provinsiale Onderwys Departemente registreer en daarna by Umalusi.
 2. BCVO bied professionele advies met vakkeuses, vakvereistes en slaagvereistes vir die Nasionale Senior Sertifikaat Gr 12.
 3. BCVO beskik oor regsdienste en skole kan ons kontak vir hulp met alle dissiplinêre aangeleenthefe. Kontak ons gerus by epos : hub@bcvo.co.za
 4. BCVO beskik oor uitgekontrakteerde dienste met Opvoedkundige Sielkundiges in Pretoria. Indien u terapeutiese dienste verlang kontak ons gerus by epos adjunk@bcvo.co.za
 5. BCVO hou skole op hoogte van sake met gereelde inligtingstukke wat aan personeel besikbaar gestel word.
 1. BCVO skole se sport en kultuur word gekoördineer deur sport- en kultuurrade wat deelname moontlik maak op streek- en nasionale vlakke. Kleiner skole word saam gegroepeer om deelname aan spanspele moontlik te maak. Verskeie uitblinkers was al geïdentifiseer vir provinsiale spanne en was beurse aangebied.
 2. Die volgende sport aktiwiteite word amptelik aangebied binne die geledere van lidskole: Atletiek, Rugby, Netbal, Tennis, Landloop en Skaak. Met ander sportsoorte kan leerlinge deelneem aan privaat sportklubs.
 3. Die amptelike BCVO kultuuraktiwiteite is: Beeldende Kuns, Literêre werke, Bybelkennis, Redenaars en ‘n Kultuurfees waaraan leerlinge individueel kan deelneem aan verskeie kultuuraktiwiteite.
 1. BCVO skryf die Nasionale Senior Sertifikaat (Gr 12) deur IEB.
 2. IEB gebruik die nasionale kurrikulum soos gereguleer deur die Departement van Basiese Onderwys.
 3. IEB se kwaliteit word onderskryf deur Umalusi (Council for Quality Assurance in General and Further Education)
 4. IEB se kwalifikasies word gemeet deur internasionale standaarde en word beskou as gelyk aan Cambridge AS vlak.
 5. BCVO voldoen aan al die vereistes soos gestel deur IEB vir die NSS eksamen en ons slaagsyfer was in 2016 met 95% vêr bokant die provinsiale skole se 75,8% gemiddelde slaagsyfer.
 6. BCVO is voortdurende besig met navorsing oor eksamenrade en wat die beste moontlikhede vir ons kinders kan bied.
Back To Top