skip to Main Content

Die Beweging van Christelik Volkseie Skole (BCVO) streef daarna om ‘n Christelik Volkseie onderwysstelsel daar te stel: wat gebaseer is op die Christelik Gereformeerde geloof en die Afrikanerkultuur;

wat bekostigbare en uitnemende kurrikulumdiens aan BCVO-Lidskole en toegelate opvoedkundige instansies verskaf deur middel van efffektiewe administratiewe stelsels en –dienste en die handhawing van hoë kurrikulum, vakadviesdiens, eksaminering- en nasorgdienste op alle vlakke van die onderwys.

Die Beweging van Christelik Volkseie Skole verskaf ‘n omvattende bekostigbare steundiens gerig op uitnemende CVO opvoedende onderwys. Dit sluit kurrikulumdienste in wat ontwikkel en uitgebou word saam met sy Onderwysvennote.

Die BCVO streef na:

’n Bekostigbare kurrikulumdiens te ontwikkel, inwerking te stel en te bevorder.

‘n Ondersteuningsdiens t.o.v. onder andere kurrikulum, vakadvies en opleiding van ‘n hoë standaarde wat gebaseer is op uitnemende onderwys.

Om hoë standaarde te bevorder en in stand te hou met ‘n nasorgdiens asook deurlopende interne monitering en moderering en leiding.

‘n Effektiewe administratiewe stelsel en kommunikasie na CVO skole.

Administratiewe dienste aan kliënte wat regverdig, professioneel en van hoë integriteit is.

Goeie verhoudings na te streef met alle toepaslike rolspelers.

Dit gebeur in vandag se veeleisende, sekulêre wêreld, dat die samelewing kinders as vanselfsprekend beskou. Hulle is maar net daar. Onderwys, wat een van die fundamentele aspekte van hulle opvoeding is, word dikwels as die regering se verantwoordelikheid beskou.

Om hierdie rede is die Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys (BCVO) in 1994 in die lewe geroep as ‘n alternatief vir staatsonderwys.  In die beweging neem verbondsouers self verantwoordelikheid om die doopbelofte (kinders op te voed in die leer van die Bybel) na te kom.

Die Beweging vir Christelik Volkseie Onderwys (BCVO) is die sambreelmaatskappy waarby CVO-skole geaffilieer is. Die BCVO lewer studiemateriaal, sowel as gekoördineerde sport- en kultuurgeleenthede op nasionale vlak, aan CVO-skole.

Christelik

Ons glo dat die Woord korrek vertolk word soos gevind in die drie formuliere van eenheid, te wete die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. Daarom huldig ons hierdie skrifbeskouing. Ons neem ouers aan as lede wat in enige kerk is waarvan hierdie drie formuliere die belydenisgrondslag is. Hierdie uitleg van die Skrif word ook in die studiemateriaal wat in CVO skole gebruik word, weerspieël.

Volkseie

Ons glo dat die Vader volkere-verskeidenheid daargestel het. So ook vir ons as volk. Ons volk het in die besonder beslag gekry deur die Gereformeerde geloftes van die geskiedenis. Eerstens dié van Jan van Riebeeck op 6 April 1654 en dan 16 Desember 1838. Die handhawing en uitlewing van die Afrikaner se saak is vir ons ononderhandelbaar.

Onderwys

Die aard van ons onderwys, hoewel ons die staat se benaming van vakke en die kurrikulumindeling gebruik, onderskei ons van ander skole. Ons sillabusse het ons eie verrykte inhoud. Ons onderrig, behalwe dat dit streef na uitnemendheid op verskillende vlakke, is gefokus op kennis en insig.

Ons is tans besig met die ontwerp van ‘n stelsel waarin ons steeds, soos in die verlede, vir ‘n leerling die geleentheid wil gee om die beste te maak van die talente wat die Vader aan hom/haar gegee het. Daarom is ons besig (met die hulp uit die geledere van Afrikaanse universiteite) om ons kurrikulum so op te stel dat ons leerlinge só toegerus sal word dat geen oorbruggingskursusse nodig sal wees nie. Ons vestig ook ons aandag op geleenthede vir besonder begaafde leerlinge en dié wat verkies om ‘n spesiale rigting, bv. tegnies of landbourigting te volg.

Die waardes hierna is gelys in prioriteitsorde, sodat dit benut kan word as ‘n rigtinggewende maatstaf by alle besluite, deur die BCVO direksie, uitvoerende direkteure en personeel. Die waardestelsel is ook ‘n uitdrukking van die etos van die beweging en moet as sodanig deur elke lid en personeellid eerbiedig en uitgedra word.  Dit moet ook deur elke ouer en elke leerling aanvaar en onderskryf word.  Diegene wat nie heeltemal daarmee kan assosieer nie, moet dit nietemin aanvaar dat die etos van die beweging nie om hulle onthalwe aangepas en verander kan word nie.
Kernwaardes sluit in:

Christelik-Calvinisties-Protestantse aard en karakter van die BCVO onderskryf die primêre opvoedingsgesag en verantwoordelikheid van verbondsouers.

Hierdie waarde moet ook uitgeleef word deur ouers, byvoorbeeld deur verkieslik lid te wees van ‘n kerk wat dit onderskryf asook in die opvoeding tuis.

Afrikaner-Volkseie skoolgemeenskap waar moedertaal-onderrig in Afrikaans gegee word.

‘n Afrikaner word vir hierdie doeleindes omskryf as ‘n  persoon met Christelike-Protestantse, Westerse kultuur en toekomsverwagting, wat hom/haar vereenselwig met die Boere-Afrikaner se geskiedenis en ideale, soos gedemonstreer deur die stryders in die Groot Trek en Eerste- en Tweede Vryheidsoorloë, asook sy geloftes voor God soos wat op 16 Desember elke jaar herdenk word.

Die skool as kultuuromgewing is primêr lojaal en verantwoordelik aan sy ouergemeenskap, wat as ‘n

Die beweging word bestuur deur ‘n direksie met uitvoerende en nie-uitvoerende direkteure wat ingestel is op kliënt-tevredenheid. Dit is van kardinale belang dat die ouer altyd moet voel soos ‘n gewaardeerde kliënt. Dit geld ook vir enige besoeker wat hom in ons geledere of op ons terrein mag bevind. Die BCVO (direksie en personeel) kommunikeer met ouers en skole en hou hulle op hoogte van ontwikkelings.

Die ledevergadering het die primêre seggenskap oor die geldigheid en waarde van die inhoud van onderrig en opvoeding. Leerkragte moet te alle tye gerespekteer word in dit wat hulle doen.  Wettige gesag mag onder geen omstandighede deur ‘n ouer, kind of onderwyser ondermyn word nie. Die omskrewe ordelike werkswyses en dissiplinêre kodes moet onder alle omstandighede nagevolg en eerbiedig word.

Die ordelike werkswyses wat geskep is vir die hantering van ontevredenheid en konflikte, moet streng nagevolg word. Navrae en probleme moet by die Hoof of Dagbestuur van die Direksie aangemeld word, sodat die saak behoorlike aandag kan geniet.

Die BCVO is ‘n geregistreerde Maatskappy sonder winsoogmerk.

Daar word jaarliks ‘n Algemene Jaarvergadering gehou wat deur lede bygewoon word. ‘n Direksie van 11 lede word dan verkies wat na die belange van die lede omsien. Die Uitvoerende Hoof, Adjunk Uitvoerende Hoof en Hoof Onderrigaangeleenthede vorm die bestuur van die BCVO kantoor in Pretoria. ‘n Persoon met finansiële agtergrond en ondervinding hanteer die BCVO se finansies.
Die BCVO is georganiseer in ‘n aantal rade wat kortliks hieronder bespreek sal word. Elkeen van hierdie rade vervul ‘n spesifieke opdrag om sodoende die missie van die BCVO ten uitvoer te bring.

Die verhouding tussen ‘n CVO skool en die BCVO word gereël deur ‘n onderlinge diensooreenkoms. CVO skole word opgerig en bestuur deur ouers wie se geloofs- en kultuuroortuigings ooreenstem met die BCVO se waarstelsel en beleid. Skole het egter die outonomiteit om ‘n beperkte getal ouers wat van ander oortuiging is, maar tog hul kinders in die CVO-skole wil plaas, toe te laat. Daar is egter sekere belangrike reëls deur die BCVO se ledevergadering vasgestel wat in hierdie verband nagekom moet word.

Die BCVO Onderrigraad
Die BCVO-Onderrigraad funksioneer in terme van die Akte van Oprigting en  Beleidsdokumente en Algemene Jaarvergaderingbesluite van die BCVO onder direkte toesig van die BCVO Direksie en is onder meer verantwoordelik vir:

Die ontwikkeling en koördinering van alle onderrigaangeleenthede binne BCVO- skole vanaf pre-primêr tot en met graad 0 tot graad 12 gegrond op die Woord van God as onfeilbare bron van kennis en volgens die beginsels van die Christelik-volkseie onderwysmodel, soos verwoord in die toelatingsbeleid van die BCVO.

Die begronding en ontwikkeling van vakinhoude en vakonderrig met ‘n konsekwente Calvinisties-volkseie inslag.

Die daarstelling en voortdurende ontwikkeling van leerplanne, werkskemas, werkboeke en handboeke vir CVO skole.

Die verdere ontwikkeling en uitbouing van die CVO skoolmodel.

Die daarstelling en handhawing van hoë onderwysstandaarde.

Die daarstelling en instandhouding van vakkomitees vir elke vak en die junior primêre fase.

Die hantering van alle kurrikulêre aangeleenthede vir en namens die BCVO.

Die ontwikkeling en verfyning van ‘n Christelike evalueringsbeleid en ‘n wetenskaplike evalueringstelsel vir toepassing, van graad 1 tot graad 12, in alle CVO skole.

Die ontwikkeling van ‘n eie CVO didaktiek en onderwysbenadering.

Die evaluering van skoolbestuur en vakonderrig by skole op aanvraag van die skool via die BCVO of op aanvraag van die BCVO self.

Die samesnoering tot ‘n hegte onderriggemeenskap van alle doserende personeel aan CVO skole, ‘n onderriggemeenskap wat onderrigbelange aan CVO skole bevorder met erkenning van die primêre opvoedingsgesag van verbondsouers oor hul kinders.

Elke streek, wys een CVO skoolhoof uit eie geledere aan om op die raad te dien. Die Uitvoerende Direkteur is, ex officio, volle lid van die Raad. Indien nie reeds verteenwoordig uit die geledere van genoemde skoolhoofde nie, benoem die voorsitter ‘n professioneel gekwalifiseerde persoon wat tans skoolhou by ‘n CVO-skool, om elk van die volgende belange groepe te verteenwoordig op die raad: hoërskool, laerskool, junior primêre fase, tale, geesteswetenskappe en natuurwetenskappe.

Die BCVO Sportraad

GRONDSLAG
In die beoefening van sport sal die Drie-enige God erken en geëer word as die Skepper, Heerser en Onderhouer van alles soos dit in die Bybel verwoord is en betroubaar uitgelê is in die drie Formuliere van Eenheid. Die Woord van God het goddelike en onfeilbare gesag en is die hoogste norm vir die ganse menslike lewe, ook vir sport en ontspanning.

DOELSTELLINGS

Die doelstellings van die Sportraad kan as volg uiteengesit word:

Om Christelike-volkseie opvoeding deur middel van sport te bevorder.

Om die Christelike beginsels deur woord en daad op Sportgebied uit te lewe.

Die Landswye BCVO-Sportraad ontwikkel en/of verbeter ‘n sportbedeling vir BCVO-Skole.

Om toe te sien dat ‘n gesonde balans tussen liggaam en gees gehandhaaf word.

Binne die BCVO beklee die akademie die toonaangewende plek en word sport beskou as ‘n bykomende deel van die opvoeding van ons kinders.

Om landswye sportgeleenthede van BCVO-Skole te koördineer en sportbyeenkomste te organiseer en te laat plaasvind.

Om BCVO-Skole in BCVO-Sportstreke in te organiseer.

Om leiding en hulp aan BCVO-Sportstreke en BCVO-Skole aangaande sportaangeleenthede te verskaf.

BCVO Kultuurraad

GRONDSLAG

Die grondslag van die BCVO-Kultuurraad berus op die Bybel en erken die volstrekte Oppergesag van die Drie-enige God as die Skepper, maar ook as ons Skepper.

Die BCVO-Kultuurraad funksioneer sedert 1995 as integrale deel van die BCVO

DOELSTELLINGS

Om te stry en te arbei vir die behoud, bevordering en uitbouing van die Afrikanerkultuur in al sy fasette; wat insluit, maar nie beperk is tot: die  Afrikaanse taal, die Afrikaanse lied, tradisie, geskiedenis, volkspele, sang, letterkunde, skryfkuns,vertolkende en beeldende kuns.

Om die kultuuraangeleenthede van die BCVO en BCVO-skole te koördineer en landswye feeste, wedstryde en byeenkomste te reël en aan te bied in samewerking met die Streeksrade en instellings.

Om by die CVO-kinders ‘n liefde vir die Afrikaner se kultuur te kweek.

Om gesonde geestelike ontwikkeling van die CVO-kinders te bevorder.

Om in samewerking met die BCVO-kantoor, en –Direksie en alle ander rolspelers ‘n jaarprogram daar te stel.

Die kurrikulum van die BCVO word so saamgestel dat dit nie net aan meer as die minimum statutêre kwaliteitvereistes voldoen nie, maar met respek erken word deur die land se voorste universiteit, technikons en kolleges.

Die onlangse geskiedenis het gewys dat dit nie net op akademiese gebied is waar ons leerlinge ‘n voorsprong geniet nie, maar op alle gebiede. Omdat ons lidskole as ‘n verlengstuk van die gereformeerde ouerhuis dien, is die gebalanseerde opvoeding sigbaar in hul lewens en maak dit hulle uiters gesog in die beroepswêreld.

‘n Besondere voordeel van ons lidskole is die individuele aandag wat leerlinge kry as gevolg van die struktuur in CVO-skole. Die verhoudings tussen onderwyser/kind, ouer/jonger kinders en kameraadskap tussen ouer/onderwyser,is uniek aan ons skole.

Dit is ook sigbaar op sport en kultuurgebied waar nie net die hoogs begaafdes al die aandag kry nie, maar almal die geleentheid kry om deel te neem en sodoende die nodige selfvertroue ontwikkel. CVO skole neem, binne volkseie kultuurverband, op streeks- en landwye vlak deel aan sportsoorte soos rugby, netbal, atletiek, krieket, landloop, skaak, tennis en ander sport.

Op kultuurgebied bou aktiwiteite soos prosa, poësie, musiek, drama en redenaarskompetisies op vanaf streeksvlak tot by ‘n landswye gala–aand.

CVO skole binne BCVO verband geniet al die voordele van selfstandigheid wat net onafhanklike (privaat-) skole kan geniet om nie net moedertaalonderrig nie, maar ook eie aard van geloof en kultuurgemeenskap te handhaaf.  Omdat die BCVO nie op winsbejag gerig is nie, is dit moontlik vir lidskole om, ten spyte van harde ekonomiese werklikhede, ‘n bekostigbare privaat alternatief in stand te hou.

Die verskil in die lewe en toekoms van u Godgegewe geskenk en belangrikste prioriteit, kan nie in geld gemeet word nie!

Die hoë gehalte van CVO opvoedende onderrig blyk onder andere daaruit dat talle matrikulante al suksesvol by verskeie Suid-Afrikaanse universiteite en ander tersiêre opleidingsinstansies hul studie in rigtings soos medies, ingenieurswese, inligtingstegnologie, spraakterapie baie suksesvol voltooi het. Verskeie spog ook alreeds met merietebeurse en ander toekennings.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

7.1.Die Toelatingsbeleid van CVO-skole staan op twee grondbeginsels:
7.1.1 Die Christelike Protestantse Geloof (Calvinisties-gereformeerd), gegrond op die Bybel soos uitgelê deur die drie belydenisskrifte (Drie Formuliere van Eenheid) te wete die Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls.
7.1.2 Die uitleef van die Afrikanerkultuur, in besonder die kultuurbeskouing dat kultuur die gehoorsaamheid aan die Bybelse kultuuropdrag is en dat die Afrikaner se uitlewing daarvan onder andere vergestalt word in die Gelofte van Desember 1838 en die herbevestiging daarvan in Desember 1880.

7.2.Toelatingsbeleid:
7.2.1 Dat die skool kinders toelaat wie se ouers die Christelik-protestantse geloofsoortuiging soos verwoord in die Drie Formuliere van Eenheid as persoonlike geloofsoortuiging bely en uitleef en dat alle ouers wel verbondsouers is. Indien ouers nie hieraan voldoen nie, kan hulle ‘n onderneming teken dat hulle aanvaar dat dit is hoe hulle kinders opgevoed sal word en dat hulle nie daarby sal inmeng om dit te verander nie. Sulke ouers sal ook nie stemreg hê oor maatskappy sake nie en sal ook nie op die Opvoedingsraad van die skool kan dien nie.
7.2.2 Dat die Doopbelofte as Verbondsgelofte deur ouers nagekom sal word en dat die kinders dienooreenkomstig ook in die skool volgens die Calvinisties-gereformeerde leer onderrig sal word, d.w.s. dat die onderwys daarvolgens ingerig sal word.
7.2.3 Dat die kind se reg tot moerdertaalonderrig erken word en derhalwe sal die voertaal en onderrigtaal van die skool Afrikaans wees.
7.2.4 Dat die kultuurgeskiedenis van die Afrikaner as taal- en kultuurgroep gedenk en eerbieding moet word.
7.2.5 Dat ouers punte 2.1, 2.2, 2.3  en  2.4  moet onderskryf en aktief bevorder.
7.2.6 Dat ouers gekeur en tot lede van die skoolvereniging toegelaat word, wat voldoen aan die vereistes soos hierbo vermeld.  Slegs kinders van gekeurde ouers word tot die skool toegelaat.  Hierdie lidmaatskap van die ouers aan die skoolvereniging geld slegs vir die duur van een akademiese jaar en alle ouers moet jaarliks heraansoek doen vir lidmaatskap.
7.2.7 Dat slegs kinders toegelaat word wat nie die dissipline en goeie orde van die skool sal ondermyn nie.

7.3. Verdere beleidsbepalings waaraan voldoen moet word:
7.3.1 Dat ouers die wettige bestuurs- en onderrigstrukture en kommunikasiekanale van die skool in terme van die skool se oprigtingsdokumente, aanvaar en te alle tye eerbiedig.
7.3.2 Dat ouers en kinders hulle onderwerp aan die skoolreëls en landswette.
7.3.3 Dat ouers alle finansiële verpligtinge soos deur die CVO-skool bepaal, stiptelik sal nakom.
7.3.4 Dat ouers lede word van die BCVO.

7.4. Aanstellingsvereistes vir onderwys- en administratiewe personeel.
Naas die vereiste akademiese en opvoedkundige kwalifikasies geld bogenoemde vereistes vir die toelating van ouers tot die skoolvereniging, mutatis     mutandis vir die aanstelling van onderwys- en administratiewe personeel. Geen uitsondering word toegelaat soos by ouers nie!

7.5. Definisiebepalings:
7.5.1“Volkseie” dui hier op die omvattende kultuur van die Afrikaner, m.a.w. sy ganse geestelike besittings insluitend die Afrikaanse taal.
7.5.2 “Ouers” omvat ‘n verwysing na die kind se biologiese ouers, aannemende ouers, grootouers, persone by wie die kind in pleegsorg is of enige persoon onder wie se direkte beheer en toesig die kind geplaas is en wie deur die bestuur van die skoolvereniging gekeur en bevind word aan die beginsels voldoen en geag word die ouer van die kind te wees.
7.5.3 “Verbondsouers” is gelowige ouers wie se kinders gedoop is as teken daarvan dat hulle as verbondskinders ook in God se Genadeverbond ingesluit is.
7.5.4 “Skoolvereniging” verwys afhandende van die bepaalde skool se gekose bestuursvorm, na die Maatskappy Sonder Winsoogmerk, Beslote Korporasie, Trust, Gemeenregtelike Vereniging of enige ander regsentiteit van watter aard ookal wat die betrokke CVO-skool bedryf.
7.5.5 “CVO-skool” verwys na ‘n Christelik-Volkseie Skool wat die beginsels van die toelatingsbeleid soos hierbo uiteengesit, streng toepas.
7.5.6 “BCVO” verwys na die Beweging vir Christelik-Volkseie Onderwys wat dien as ‘n Maatskappy Sonder Winsoogmerk.

Back To Top